Informatie

WWW.LUXELEMENTS.NL

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

Email: info@luxelements.de

Kantongerecht Köln HRA 20336

Persoonlijk aansprakelijk
LUX ELEMENTS BETEILIGUNGS GmbH
Zetel Köln HRB 48872
Bedrijfsleider: Thomas Lux
Gegevensbescherming commissaris: Julia Lux

Identificatienummer: 123.666.289

COPYRIGHT © 2002 LUX ELEMENTS GmbH & CO KG

De namen op deze pagina's en het bedrijfslogo zijn beschermd. LUX ELEMENTS is een gedeponeerd handelsmerk van de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG. Alle hier niet uitdrukkelijk toegestane rechten blijven voorbehouden.

GEBRUIKSRECHT

De informatie op deze website mag enkel voor informatieve doeleinden worden geraadpleegd. Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG mag de informatie op deze website noch volledig, noch gedeeltelijk worden gebruikt, doorgegeven, gekopieerd of gereproduceerd.
Het is toegestaan de documenten op deze server te gebruiken, op voorwaarde dat

(1) de onderstaande copyright-clausule op alle kopieën wordt vermeld,

(2) de documenten in kwestie enkel voor informatieve en niet-commerciële of persoonlijke doeleinden worden aangewend, niet op een netwerkcomputer worden gekopieerd of daarnaar overgedragen, niet in een ander medium worden gepubliceerd, en

(3) geen wijzigingen worden aangebracht in één of meer documenten.

Het gebruik van deze documenten voor andere doeleinden is uitdrukkelijk verboden en kan privaat- en strafrechtelijke gevolgen met zich brengen.

LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG heeft geen invloed op websites van derden waarnaar de links van de LUX ELEMENTS-website verwijzen en kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld voor andere websites (of hun inhoud) waartoe de bezoeker toegang krijgt via de LUX ELEMENTS-website. De LUX ELEMENTS GmbH & CO KG stelt de bezoeker deze links met andere websites enkel als service ter beschikking. Het feit dat de LUX ELEMENTS GmbH & CO KG deze links ter beschikking stelt, betekent niet dat het de inhoud of het gebruik van die websites goedkeurt of zich daarvoor aansprakelijk stelt.


DE LUX ELEMENTS GmbH & CO KG STELT ZICH TEGENOVER GEEN ENKELE PARTIJ AANSPRAKELIJK VOOR RECHTSTREEKSE OF ONRECHTSTREEKSE SCHADE DIE EVENTUEEL VOORTSPRUIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE OF EEN ANDERE WEBSITE WAARNAAR PER HYPERLINK WORDT VERWEZEN - DEZE CLAUSULE GELDT OOK VOOR GEDERFDE WINSTEN, ONDERBREKINGEN IN DE NORMALE GANG DER ZAKEN, HET VERLIES VAN PROGRAMMA'S OF ANDERE GEGEVENS IN HET GEGEVENSVERWERKINGSSYSTEEM VAN DE BEZOEKER OF ENIGE ANDERE SCHADE, ZELFS WANNEER DE LUX ELEMENTS GmbH&CO KG UITDRUKKELIJK OP DE HOOGTE WERD GESTELD VAN DERGELIJKE SCHADE. DE BEZOEKER DRAAGT HET VOLLEDIGE RISICO DAT ONTSTAAT DOOR HET GEBRUIK VAN DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE.


RECHTSGELDIGHEID VAN DEZE UITSLUITING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Deze uitsluiting van aansprakelijkheid moet worden beschouwd als een deel van het internetaanbod van waaruit naar deze pagina werd verwezen. Ingeval delen of individuele clausules van deze tekst niet, niet meer of niet helemaal zouden overeenstemmen met de geldende rechtspositie, blijven de inhoud en de geldigheid van de andere delen van het document onverminderd gelden.

General Data Protection Regulation

De actuele privacyverklaringen volgens GDPR zijn hier te vinden in het Engels en hier in het Duits.

 

 

1. Verzameling en verwerking van http-protocolgegevens

Wanneer u onze website bezoekt en telkens wanneer u een bestand opvraagt, verzamelt onze webserver protocolinformatie (bv. type browser, datum en tijdstip van opvraging) over deze processen. Dit zijn geen persoonsgegevens. Wij kunnen de geregistreerde gegevens dus niet bij een bepaalde natuurlijke persoon plaatsen.

Al deze gegevens worden door ons uitsluitend gebruikt voor statistische doeleinden. Ze worden niet aan derden doorgegeven. Wij koppelen deze gegevens niet aan andere gegevens. De gegevens worden bovendien na statistische verwerking regelmatig binnen de week gewist.

2. Gebruik van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden door ons enkel verzameld met uw medeweten en in de mate waarin u ze ons zelf ter beschikking stelt. Enkel wanneer u ons hiervoor uitdrukkelijk uw toestemming gegeven hebt, worden deze persoonsgegevens vooral gebruikt voor reclamedoeleinden/markonderzoek alsook voor de ontwikkeling van onze diensten.

U hebt te allen tijde het recht om dergelijke toestemming te herroepen.

De verwerkingsdoeleinden worden op de desbetreffende plaatsen van onze website aangegeven en worden achteraf niet gewijzigd. De gegevens worden niet zonder uw toestemming aan derden doorgegeven, tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn.

3a. Gebruik van cookies

Cookies zijn bestanden die door de webserver naar de webbrowser van de gebruiker gezonden worden en daar voor latere opvraging worden opgeslagen. U bepaalt zelf of er cookies verzameld kunnen worden door uw browser zodanig in te stellen dat u voor het opslaan van een cookie verwittigd wordt en deze pas wordt opgeslagen, wanneer u dit uitdrukkelijk aanvaardt.

Wij gebruiken cookies enkel om informatie over het gebruik van ons internetaanbod te verkrijgen alsook voor statistische doeleinden. De bestanden bevatten geen persoonsgegevens. Ze worden niet samengebracht met persoonsgegevens die eventueel door u ter beschikking gesteld worden.

3.b Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

De verzameling en opslag van gegevens kan met de deactiveringsadd-on voor browsers te allen tijde zelf worden tegengegaan. Indien u deze functie wil gebruiken, download u de add-on en installeert u deze voor uw actuele webbrowser.

Als alternatief voor de Browser-Add-On of binnen browsers van mobiele apparaten klikt u op deze link om de registratie door Google Analytics binnen deze website in de toekomst te verhinderen (de Opt Out-functie werkt alleen in deze browser en alleen voor dit domein). Hierbij wordt een Opt-Out-cookie opgeslagen op uw toestel. Wanneer u uw cookies in deze browser wist, dient u opnieuw op deze link te klikken.

Met het oog op de discussie over het gebruik van analysetools met volledige IP-adressen willen wij erop wijzen dat deze website Google Analytics met de uitbreiding „_anonymizeIp()“ gebruikt en IP-adressen daarom slechts ingekort verder verwerkt worden om een rechtstreeks verband met personen uit te sluiten.

4. Recht op inzage

U hebt te allen tijde recht op inzage van de informatie die over uw persoon opgeslagen is met inbegrip van de herkomst en ontvangers van uw gegevens alsook het doel van de gegevensverwerking. Gelieve uw aanvraag schriftelijk of per e-mail te richten aan de hieronder genoemde adressen.

Deze privacyverklaring geldt enkel voor de inhoud op onze servers en niet voor websites die aan onze website gekoppeld zijn.

5. Over ons

Dit is de privacyverklaring van

LUX ELEMENTS GmbH & CO KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen-Opladen

Telefoon +49 (0) 21 71/ 72 12 - 0
Telefax +49 (0) 21 71/ 72 12 40

Email: datenschutz@luxelements.de

Indien u vragen over deze privacyverklaring hebt, gelieve u rechtstreeks per post of e-mail tot ons te wenden.

Privacyverklaring voor zakenpartners

Hoe wij met uw gegevens en rechten omgaan
Informatie volgens art. 13, 14 en 21 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Met deze privacyverklaring informeren wij u, onze zakenpartners, conform de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) die vanaf 25 mei 2018 van kracht is over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons en over uw rechten. Deze privacyverklaring wordt indien nodig bijgewerkt en op www.luxelements.com gepubliceerd. Daar vindt u ook onze privacyverklaringen voor bezoekers van onze website.

1. Wie is er verantwoordelijk voor de gegevensverwerking en wie is de functionaris voor gegevensbescherming?

Verantwoordelijke:
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG
An der Schusterinsel 7
D - 51379 Leverkusen
Tel.: +49 (0) 21 71 / 72 12-0
Fax: +49 (0) 21 71 / 72 12-40
E-Mail: info@luxelements.de

Onze functionaris voor gegevensbescherming Julia Lux kunt u op voormeld adres of via datenschutz@luxelements.de bereiken.

2. Welke bronnen en gegevens er worden gebruikt?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt gegevens die zij uit de zakenrelatie met u ontvangt, bv. in het kader van de afhandeling van overeenkomsten met klanten en het personeels- en leveringsbeheer en de ondersteuning van handelsagent en de service aan geïnteresseerden.

Concreet worden de volgende gegevens in het bijzonder verwerkt:

 • identificatiegegevens (bv. naam, adres en contactgegevens van de zakenpartner, bankrelatie)
 • informatie over het risicoprofiel van de zakenpartner, met inbegrip van de kredietwaardigheid en solvabiliteit en gegevens conform de geschiktheidsverklaring
 • gegevens in verband met de uitvoering van de concrete order
 • fiscaal relevante gegevens
 • contractuele gegevens voor andere correspondentie (bv. briefwisseling met u)
 • reclame- en verkoopgegevens (bv. over potentieel interessante producten en dienstverleningen voor u)

3. Waarvoor worden mijn gegevens (doel van de verwerking) verwerkt en wat is de rechtmatige grondslag?

LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG verwerkt uw gegevens op basis van de onderstaande rechtmatige grondslag en voor de hierna vermelde doelen:

3.1. Om contractuele plichten na te komen (art. 6 lid 1 letter b AVG)
Uw gegevens worden voor de uitvoering van onze overeenkomsten met u, d.w.z. bijvoorbeeld voor de afhandeling van de bestelde dienstverlening, verwerkt. De doelen van de gegevensverwerking richten zich in het bijzonder naar de concrete dienstverlening en de contractdocumenten.

3.2. In het kader van de afweging van belangen (art. 6 lid 1 letter f AVG)
Uw gegevens kunnen bovendien op basis van een afweging van belangen ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen door ons of derden worden gebruikt. Dit gebeurt voor de volgende doelen:

 • algemeen bedrijfsbeheer en verdere ontwikkeling van dienstverleningen, systemen en producten
 • nakomen van interne vereisten en de vereisten van de bedrijven die met ons verbonden zijn, verzekering, controles of administratieve doeleinden
 • garanderen van de veiligheid en werking van de IT
 • reclame, markt- en opinieonderzoek
 • indienen van rechtsvorderingen en verdediging bij juridische geschillen
 • voorkomen en onderzoeken van strafbare feiten en risicobeheer en fraudepreventie

Het belang van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG in de respectieve verwerking volgt uit de respectieve doelen en is voor het overige van economische aard (efficiënte vervulling van taken, verkoop, voorkomen van juridische risico's).
In zoverre het concrete doel het toelaat, verwerkt LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uw gegevens gepseudonimiseerd of geanonimiseerd.

3.3. Op grond van uw toestemming (art. 6 lid 1 letter a AVG)
In zoverre u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van persoonsgegevens, vormt de respectieve toestemming de rechtmatige grondslag voor de aldaar genoemde verwerking.
Bovendien hebt u evt. toestemming gegeven voor reclame per e-mail of telefoon.
U kunt uw toestemming steeds met ingang van de toekomst herroepen.
Dit geldt ook voor verklaringen van toestemming die u ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG vóór de inwerkingtreding van de AVG, dus vóór 25 mei 2018, hebt gegeven. De herroeping geldt enkel voor toekomstige verwerking.

3.4. Op grond van wettelijke verplichtingen (art. 6 lid 1 letter c AVG)
LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG is aan verschillende juridische verplichtingen, dat wil zeggen wettelijke vereisten (bv. verordening inzake technische controle, bedrijfsveiligheidsverordening, witwaswetten, fiscale wetten) onderworpen.
Tot de doelen van de verwerking behoren de identiteits- en leeftijdscontrole, de fraude- en witwaspreventie, de boekhouding, het beoordelen en vermijden van risico's (met inbegrip van het opstellen van een risicoprofiel voor zakenpartners en de controle van de kredietwaardigheid en het nakomen van fiscaalrechtelijke controle- en meldingsplichten).

4. Wie ontvangt mijn gegevens?

Uw gegevens worden door LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG uitsluitend conform de AVG en de Duitse wet inzake gegevensbescherming doorgegeven. Binnen LUX ELEMENTS GmbH & CO. KG ontvangen de diensten die uw gegevens nodig hebben om de contractuele en wettelijke plichten na te komen of hun respectieve taken te vervullen (bv. verkoop, marketing en boekhouding).
Bovendien kunnen de volgende diensten uw gegevens ontvangen:

 • door ons ingezette verwerkers (art. 28 AVG), in het bijzonder op het vlak van IT-diensten, logistiek, verwijdering en drukdiensten, die uw gegevens volgens instructie voor ons verwerken
 • openbare instanties en instellingen in geval van een wettelijke of officiële verplichting
 • onze respectieve medewerkers, adviseurs, vertegenwoordigers, gemachtigden, accountants, dienstverleners
 • andere instanties waarvoor u ons uw toestemming tot gegevensoverdracht hebt gegeven

5. Hoelang worden mijn gegevens bewaard?

Wij wissen uw persoonsgegevens, zodra ze niet meer nodig zijn voor voormelde doelen. Na beëindiging van de zakenrelatie worden uw persoonsgegevens bewaard, zolang wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Dit komt voort uit juridische bewijs- en bewaringsplichten die onder andere in het Duitse wetboek van koophandel en de Duitse fiscale wetgeving geregeld zijn. De bewaartermijnen bedragen dienovereenkomstig maximaal tien jaar. Bovendien kan het voorvallen dat persoonsgegevens worden bewaard voor de termijn waarin vorderingen tegen ons kunnen worden ingesteld (wettelijke verjaringstermijn van drie of maximaal dertig jaar).

6. Worden gegevens aan een land dat geen lid is van de EU of een internationale organisatie doorgegeven?

Uw gegevens worden enkel aan staten buiten de Europese Economische Ruimte - EER (derde landen) doorgegeven, in zoverre dit voor de uitvoering van uw orders nodig of wettelijk voorgeschreven is of u uw toestemming hebt gegeven.

7. Welke andere rechten op gegevensbescherming heb ik?

U hebt volgens de respectieve wettelijke voorwaarden recht op informatie (art. 15 AVG), rechtzetting (art. 16 AVG), wissing (art. 17 AVG), beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).
Bovendien hebt u recht om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).
Deze rechten kunt u centraal ten opzichte van LUX ELEMENTS GmbH & Co. KG doen gelden.

Bevoegde toezichthoudende autoriteit:
Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit
Nordrhein-Westfalen
Postfach 20 04 44
D - 40102 Düsseldorf
Tel.: +49 (0) 2 11 / 3 84 24-0
Fax: +49 (0) 2 11 / 3 84 24-10
E-Mail: poststelle@ldi.nrw.de

Recht van bezwaar
U hebt het recht om zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens voor directe marketing. Als wij uw gegevens verwerken om rechtmatige belangen te behartigen, kunt u omwille van uw bijzondere situatie bezwaar maken tegen deze verwerking. Wij verwerken uw persoonsgegevens dan niet meer, tenzij wij dwingende redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of de verwerking dient om rechtsvorderingen in te dienen, uit te oefenen of te verdedigen.

8. Welke rechten inzake gegevensbescherming kan ik als betrokkene doen gelden?

In het kader van onze zakenrelatie moet u enkel de persoonsgegevens ter beschikking stellen die voor de motivering, uitvoering en beëindiging van een zakelijke relatie nodig zijn en die wij wettelijk moeten verzamelen.

Download

powered by webEdition CMS